تحلیل‌خطاهای‌دانش‌آموزان پسرپایه‌ی هشتم متوسطه درحل مسائل کلامی معادله‌ی‌خطی براساس الگوی نیومن
کد مقاله : 1151-MECCO
نویسندگان:
اسرافیل احدپور *1، وحید عالمیان2
1دبیر آموزش و پرورش خلخال
2استاد و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
چکیده مقاله:
پژوهش حاضر به روش توصیفی- پیمایشی و با هدف بررسی عملکرد دانش آموزان پسر پایه‌ی هشتم متوسطه در حل مسائل کلامی معادله خطی با تأکید برتحلیل خطاهای نیومنی است. جامعه‌ی آماری، کلیه دانش‌آموزان پسرمدارس عادی منطقه‌ی خلخال‌ می باشد . به روش تصادفی خوشه‌ای دومرحله‌ای، نمونه‌ای متشکل از 5 دانش‌آموز انتخاب شد . ابزار پژوهش، علاوه برمصاحبه با دانش‌آموزان، شامل6 سؤال محقق ساخته با الهام از پژوهش‌های مرتبط قبلی و همچنین درنظرگرفتن معیارهای بومی ومفاهیم آشنا برای دانش‌آموزان پایه‌ی هشتم متوسطه می‌باشد.
روایی‌صوری ومحتوایی سؤالات به کمک چندتن از اساتیدریاضی وآموزش ریاضی دانشگاه و چند معلم با تجربه‌ی پایه‌ی هشتم متوسطه ‌به روش‌CVI تأییدگردید. برای تعیین پایایی ، سؤالات برروی یک نمونه 27 نفری به عنوان پایلوت اجرا شد وضریب آلفای کرونباخ سؤالات 727/0به‌دست آمد که درسطح خوبی بود . خطاهایی‌که دانش‌آموزان مرتکب شدند بر اساس سطوح سلسله مراتبی‌خطای نیومن شناسایی شدند . نتایج به دست آمده نشان داد که به طورمتوسط 72درصد دانش‌آموزان بیشترسؤال‌ها را حل‌کرده‌اند ولی فقط 17درصد آن‌ها به جواب صحیح رسیده‌اند واین مشخص‌می‌کند که دانش‌آموزان درحل مسائل کلامی معادله‌ی خطی مشکل اساسی دارند واز معلومات کمتری برخوردارند و نیز نتایج به دست آمده بیانگر این هستند که بیشترخطاهای دانش‌آموزان‌دردوسطح اوّل یعنی‌خواندن ودرک مسئله می‌باشد .
بیشتربودن‌ خطاهادردوسطح اوّل می‌توانددراثرناتوانی‌آن‌ها دردرک وتفسیرجملات برای حرکت به جلو به طرف مهارت‌های پردازش ورمزگذاری باشد که درواقع به دانش زبانی وادراکی آن‌ها مربوط‌ می‌شود.
کلیدواژه ها:
خطا، مسائل کلامی، معادله‌ی خطی، تحلیل خطای نیومن، پایه‌ی هشتم متوسطه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است