تأثیر باورهای دانش آموزان در استفاده ازکتاب های حل المسائل در یادگیری ریاضی
کد مقاله : 1155-MECCO
نویسندگان:
مریم اعیان منش شاد *1، مجید حق وردی2، علی منصوری3، فرزانه اعیان منش شاد4
1دبیر آموزش وپرورش
2رئیس دانشگاه آزاد کمیجان و هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی اراک
3رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاداسلامی اراک
4کارشناس مسئول فناوری اداره کل امورمالیاتی جنوب استان تهران
چکیده مقاله:
هدف از کتاب های حل المسائل، حل مسائل کتاب های درسی است و معمولاً برای رفع تکلیـف دانـش آموزان به کار می روند. پدیده ی رایج و تأسـف بار «کُـپ زدن» گاه در قالب رو نویـسی از دفتر ها ی دانش آموزان برتر کلاس در مدرسه و گاه در شکلی ظاهراً آبرومندانه تر، در منزل از روی حل المسائل انجام می شود. این کتاب ها نه تنها کمکی به درک بهتر درس نمی کنند بلکه مضرات بسیاری دارند. در این مقاله به حل المسائل به عنوان یک مانع بزرگ تفکر و خلاقیت در دانش آموزان ، در نتیجه ی شکل گیری باورهای غلط همچون «مسائل ریاضی سخت است و من به تنهایی نمی توانم آن ها را حل کنم.» اشاره و با توجه به یک تجربه ی عملی، پیشنهادات و راهکارهایی جهت جلوگیری از استفاده ی این کتاب ها ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
حل المسائل، کُپ زدن، باور غلط، تفکر و خلاقیت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است