تأثیر باورهای دانش آموزان در استفاده ازکتاب های حل المسائل در یادگیری ریاضی
کد مقاله : 1155-MECCO
نویسندگان:
مریم اعیان منش شاد *، 1مجید حق وردی، 2علی منصوری، 3فرزانه اعیان منش شاد
1رئیس دانشگاه آزاد کمیجان و هیأت علمی دانشگاه آزاداسلامی اراک
2رئیس دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاداسلامی اراک
3کارشناس مسئول فناوری اداره کل امورمالیاتی جنوب استان تهران
چکیده مقاله:
هدف از کتاب های حل المسائل، حل مسائل کتاب های درسی است و معمولاً برای رفع تکلیـف دانـش آموزان به کار می روند. پدیده ی رایج و تأسـف بار «کُـپ زدن» گاه در قالب رو نویـسی از دفتر ها ی دانش آموزان برتر کلاس در مدرسه و گاه در شکلی ظاهراً آبرومندانه تر، در منزل از روی حل المسائل انجام می شود. این کتاب ها نه تنها کمکی به درک بهتر درس نمی کنند بلکه مضرات بسیاری دارند. در این مقاله به حل المسائل به عنوان یک مانع بزرگ تفکر و خلاقیت در دانش آموزان ، در نتیجه ی شکل گیری باورهای غلط همچون «مسائل ریاضی سخت است و من به تنهایی نمی توانم آن ها را حل کنم.» اشاره و با توجه به یک تجربه ی عملی، پیشنهادات و راهکارهایی جهت جلوگیری از استفاده ی این کتاب ها ارائه شده است.
کلیدواژه ها:
حل المسائل، کُپ زدن، باور غلط، تفکر و خلاقیت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است