چالش های درس پژوهی ریاضی متوسطه دوم
کد مقاله : 1158-MECCO
نویسندگان:
اسفند ملیح ملکی *1، احمدرضا حقیقی2، موسی عبادی3
1دبیر آموزش وپرورش
2عضو گروه ریاضی دانشگاه فنی و حرفه ای اورمیه
3دانشگاه فرهنگیان
چکیده مقاله:
دراین مقاله ابتدا درس پژوهی را با ذکر تاریخچه ،اهداف وکاربردهای آن درتدریس ریاضی ، معرفی می کنیم سپس به مشکلات و چالش های پیش رو در درس پژوهی دوره متوسطه دوم، اشاره خواهیم داشت .نباید فراموش کرد،درس پژوهی امری است دیربازده ، اما خوب بازده است وفعالیتی زمان بربه حساب می آید. بنابراین برای رسیدن به اهداف مطلوب آموزشی و غلبه برمشکلات پیش رو در امر یادگیری از طریق درس پژوهی ، نیاز به صبروتحمل است . همچنین بهتر است درآغاز کار، ازمربیان خبره و علاقمندبه درس پژوهی کمک گرفت .دوره ابتدایی بسترمناسبی برای شروع درس پژوهی است وبدون درنظرگرفتن این موضوع وکسب تجربیات لازم، نباید انتظارداشت دردوره های متوسطه نیزبه موفقیت های چشمگیری نایل شویم . همانطور که ژاپن توانسته است با شروع ازمدارس ابتدایی، به نتایج درخشان درمقاطع متوسطه برسد، ماهم می توانیم به چنین موفقیت هایی دست یابیم. فقط بایدمعلمین عزیز، افکارسنتی خویش رارهاکنندوکلاس درس خود رابه روی همکار بگشایند. اگرهمکاران عزیز لذت درس پژوهی رالمس کنندجدا ازمسائل ومشکلاتی که دارندوبایدرفع شود، به این شیوه روی خواهندآورد.
کلیدواژه ها:
درس پژوهی ، چالش ،یادگیری ،تدریس ریاضی .
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است