نظریه یکپارچه یادگیری از طریق فعالیت LTA
کد مقاله : 1159-MECCO
نویسندگان:
راضیه احمدی درمیان *
دبیر/ آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
تئوری های یکپارچه نظریه هایی هستند که مفهوم ها و پیشنهادات مرکزی را از دو یا چند نظریه پیشین موجود، به یک مجموعه واحد از مفاهیم و گزاره های یکپارچه ترکیب می کنند تا دانش آموزان بتوانند ارتباطی بین برنامه های درسی ایجاد کنند. این مفهوم آموزش عالی، متمایز از "برنامه درسی یکپارچه" ابتدایی و دبیرستان است.
سیمون (2009)، استدلال کرد که نظریه های مختلف یادگیری را می توان به عنوان ابزارهای مختلف برای تحقیق در زمینه انواع مختلف فعالیت در نظر گرفت. وی در سال 2017 نظریه یادگیری از طریق فعالیت LTA را که یک نظریه یادگیری یکپارچه است، مطرح نمود. در برنامه تحقیقاتی آموزشی LTA ، از مفاهیم، ساختارهای اساسی سازنده گرایی برای حل یک مسئله استفاده شده است. رویکرد LTA مکملی برای فرآیند حل مسئله است.
در این تحقیق، ابتدا به صورت نظری به بررسی این نظریه می پردازیم. سپس با یک مثال شیوه اجرایی نظریه را بیان می کنیم و در مراحل بعدی به تحلیل کاربردی نظریه خواهیم پرداخت. در این راستا، در توضیح تفکر بازتابی برای مفاهیم ریاضی و ایجاد یک رویکرد طراحی برای پرورش تفکر بازتابی مشارکت می کنیم.
کلیدواژه ها:
ساخت و سازگرایی، رویکرد LTA، نظریه یکپارچه، تفکر بازتابی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است