مقایسه عملکرد معلمان مدارس ابتدایی دولتی و غیر انتفاعی در آزمون سواد ریاضی
کد مقاله : 1160-MECCO
نویسندگان:
کژال مریمی نیا *
دبیر/ آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
در پژوهش حاضر عملکرد معلمان ابتدایی در آزمون سواد ریاضی مورد بررسی قرار گرفته است. سواد ریاضی طبق تعریف ارائه شده در سازمان بین المللی همکاری و توسعه اقتصادی، به معنای توانایی فردی برای شناخت و درک نقشی است که ریاضی در جهان برای برخورد با نیازهای کنونی و آینده فرد، به عنوان شهروندی سازنده و متفکر بازی می کند. در واقع سواد ریاضی توانایی به کارگیری دانش و مهارتهای ریاضی در مسایل مربوط به زندگی واقعی است و معلمان به مثابه ی عضوی مهم در فرآیند تدریس برای تربیت دانش آموزانی با سطح سواد ریاضی مطلوب، باید در این حوزه از حداقل توانایی برخوردار باشند . جامعه ی تحقیق عبارتست از معلمان شاغل در چند مدرسه ی ابتدایی غیر انتفاعی و دولتی. آزمونی که در این سنجش به کار رفته است آزمونی محقق ساخته بر اساس آزمون بین المللی پیزا است که در غالب فرهنگی متناسب طراحی شده است. پس از برگزاری آزمون و طبقه بندی، یافته های پژوهش حاکی از آن است که میانگین نمرات معلمان مدارس غیر انتفاعی به وضوح بالاتر از میانگین نمرات معلمان مدارس دولتی است. که در تفسیر این نتیجه می توان به ضعف روش های استخدام و آموزش معلمان اشاره کرد.
کلیدواژه ها:
سواد ریاضی، آزمون پیزا، معلمان دوره ابتدایی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است