نقش استفاده از تکنولوژی آموزشی در تدریس ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
کد مقاله : 1161-MECCO
نویسندگان:
معصومه بنی حسن *
معلم آموزش و پرورش
چکیده مقاله:
بدون شک استفاده از تکنولوژی های نوین در آموزش و مخصوصا در آموزش ریاضی،بسیار حائز اهمیت و غیر قابل انکار است. استفاده از نرم افزار ها در تدوین مطالب ریاضی و نیز آموزش آن، هم در تالیف و هم در آموزش و تدریس، بسیار مهم است. تاثیر استفاده از تکنولوژی آموزشی در تدریس ریاضی و علاقه مندی بیشتر دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آن ها انکار ناپذیر است. در این مقاله نتایج استفاده ی معلمان از تکنولوژی سر کلاس درس ،بیان شده است و سعی شده است تأثیر کاربرد تکنولوژی آموزشی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی ،مورد بررسی قرار بگیرد.نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین تکنولوژی آموزشی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد. در بین ابعاد تکنولوژی آموزشی، دانش معلم ، نحوه ی تدریس و تلاش معلم، استفاده از کامپیوتر و استفاده از نرم افزارهای آموزشی با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری دارند. بنابراین با توجه به وجود ارتباط بین تکنولوژی آموزشی با پیشرفت تحصیلی، توصیه می شود، مسئولین ،برنامه هایی را اتخاذ نمایند که موجب ارتقای استفاده از تکنولوژی آموزشی، برای دانش آموزان شوند و به این ترتیب در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذار باشند.
کلیدواژه ها:
تکنولوژی آموزشی-پیشرفت تحصیلی-دانش معلم-نرم افزار های آموزشی-نحوه ی تدریس و تلاش معلم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است