جایگاه تفکر ساختاری در گذار از حساب به جبر
کد مقاله : 1164-MECCO
نویسندگان:
ربابه افخمی *، نسیم اصغری، فیروز پاشائی
استادیار
چکیده مقاله:
در این مقاله، وجود نقاط گسسته در سیر تاریخی گذر از حساب به جبر بررسی و موضوع از طریق مکانیسم های شناختی روزمره به تصویر کشیده می شود. در این مرور سیر تاریخی از حساب به جبر، جایگاه تفکر ساختاری و اهمیت توجه به ساختار تبیین می‌گردد. تئوری عامیانه جوهر و به کار گیری آن در مفهوم سازی های عامیانه منشا ریاضیات اصل موضوعی و آغاز تفکر ساختاری است.جوهر زیربنا و ساخت اصلی هر شیئ است که هویت آن را می سازد و قائم به خود است، یعنی نیازی به وجود دیگر ندارد. مفهوم جوهر به شکل یک تئوری عامیانه ی ناخودآگاهی همراه ماست .یعنی بخشی از سیستم مفهومی ناخودآگاه ماست که بر استدلال های روزمره ما حاکم است. بازنمایی های ساختاری در دانش‌آموزان جوان از پیش ساختار به حادث و سپس به جزئی سیر پیش‌رونده دارد و آنها می توانند با دریافت آموزش صحیح ساختارها در کنار پرداختن صرف به روش‌های رویه‌ای به بازنمایی کامل ساختار دست یابند.
کلیدواژه ها:
حساب، جوهر،تفکر ساختاری، جبر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است