شناسایی انواع بدفهمی های رایج دانش آموزان پایه ی چهارم در حوزه ی محتوایی اعداد در تیمز 2015
کد مقاله : 1167-MECCO
نویسندگان:
مریم فرجی *
دانشجو
چکیده مقاله:
گستردگی مفاهیم ریاضیات، بستر مناسبی برای ظهور انواع بدفهمی‌ها در فرایند آموزش است که می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدی در یادگیری ریاضیات شده و عدم موفقیت دانش‌آموزان در حل مسائل ریاضی را درپی داشته باشد. طی سال‌های اخیر فرایند ریشه‌یابی بدفهمی‌ها و ارائه‌ی را‌ه‌کار‌های مناسب برای جلوگیری از بروز و یا رفع آن‌ها در حوزه‌های موضوعی مختلف، مورد توجه محققان و آموزشگران ریاضی بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی انواع بدفهمی‌های رایج دانش آموزان پایه‌ی چهارم در حوزه‌ی محتوایی اعداد به کمک تحلیل نتایج آزمون تیمز 2015 انجام شده است. سؤال پژوهش عبارت است از: بدفهمی‌های رایج دانش آموزان پایه‌ی چهارم در حوزه‌ی‌ محتوایی اعداد، مبتنی بر نتایج آزمون تیمز 2015 کدامند؟
ابزار مورد استفاده در این پژوهش، سؤالات ریاضی آزمون تیمز 2015 و نمونه‌ی مورد مطالعه شامل دانش آموزان شرکت کننده در این آزمون می‌باشد.بدفهمی‌های این آزمون از طریق تحلیل کدهای ارائه شده در راهنمای تصحیح، شناسایی و میزان شیوع هر بدفهمی با عددی از 4-0 نمایش داده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از بدفهمی‌های مختلف دانش‌آموزان در حوزه‌ی محتوایی اعداد است. با توجه به لزوم آگاهی معلمان از بدفهمی‌ها، می‌توان از ﻃﺮﯾﻖ آشنا کردن داﻧﺶ‌آﻣﻮزان ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ، اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻔﮑﺮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﯿﻖ‌ﺗﺮ ﻣﻔﻬﻮم را اﯾﺠﺎد کرد.
کلیدواژه ها:
بدفهمی، آزمون تیمز، حوزه‌ی محتوایی اعداد، خطا یا اشتباه.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است