بررسی کتاب ریاضیات (1) دهم (تجربی و ریاضی) از نظر ریاضیات واقعیت مدار
کد مقاله : 1168-MECCO
نویسندگان:
محبوبه نادرزاده مقدم *1، نسیم اصغری2
1دانشجو
2استادیار
چکیده مقاله:
اواخردهه 70میلادی،آموزش ریاضی واقعیت مدار(RME)در پاسخ به نهضت ریاضی جدید در آمریکا و رویکرد آموزش ریاضی مکانیکی در هلند، توسط فرودنتال و همکارانش معرفی شد.براساس این رویکرد برنامه های آموزشی باید فرصتی در اختیار دانش آموزان قرار دهندتاازطریق انجام دادن فعالیت های مناسب،به بازآفرینی ریاضی بپردازند.
در این مقاله ضمن معرفی جنبه های مختلف این رویکرد برنامه ای در آموزش ریاضی،پژوهشی به روش تحلیل محتوا انجام شده و مضمون موردنظر برای تحلیل محتوا،واقعی بودن زمینه های مورد استفاده در کتاب تازه تألیف ریاضی دهم است.جامعه آماری این پژوهش شامل محتوای کتاب درسی جدید التألیف ریاضی دهم(تجربی-ریاضی)سال تحصیلی96-95می باشد.
حجم نمونه،حجم جامعه آماری و ابزار این تحقیق ( محقق ساخته) با توجه به رویکرد ریاضیات مقدار برابر یک مدل استراتژی آموزشی که برفرصت های یادگیری پی در پی و فعال دانش آموز متمرکز است.هم چنین بر پایه دیدگاه فرودنتال 1991 نسبت به ریاضی مشخص می شود.طبق نظریات ترکیبی فرودنتال،تریفرز و فن هیلی،تمام فعالیت ها،کار در کلاس ها،مثال ها،تمرینات،متن های درس در مرحله اول کدگذاری شده،مرحله دوم کلیه واحدها در تمامی قسمت هابا استفاده از5 ویژگی که در مجموع،ترکیب،سه سطح یادگیری فن هیلی با پدیده شناسی آموزشی فرودنتال و ریاضی ورزی پیشرفته تریفرز نتیجه می شود مطابقت داده شده و در جدول مربوطه ثبت شد.و درمرحله سوم کلیه واحد ها که درسطوح مختلف نظریات قرار داشتند شناسایی و شمارش شده اند.
هدف این مقاله بررسی کتاب جدید التألیف ریاضی دهم(تجربی- ریاضی)در متوسطه دوم از نظر محتوای آموزشی مناسب از جهت واقعیت مدار بودن ریاضیات در این کتاب می باشد.
کلیدواژه ها:
تحلیل محتوا- کتاب درسی ریاضی دهم متوسطه- آموزش ریاضی واقعیت مدار- ریاضی ورزی افقی- ریاضی ورزی عمودی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است