اقدام پژوهی ریاضیات با روش های نوین جهت تدریس توابع و رسم نمودار های آن
کد مقاله : 1169-MECCO
نویسندگان:
ژیلا باقری *
دبیرریاضی _عضوانجمن ریاضی استان خوزستان
چکیده مقاله:
آموزش ریاضی از عواملی است که عملکرد درس ریاضی را تحت تاثیر قرار می دهد. این آموزش، علاوه بر عوامل فردی و محیطی از عوامل دیگر مانند سبک های یادگیری وسبک های شناختی نیز تأثیر می پذیرد. هر فعالیت آموزشی که در کلاس صورت می گیرد نحوه ی نگرش معلم را در مورد یادگیری بیان می کند. هدف از این پژوهش بررسی و اجرای روش های تدریس فعال یادگیری و راهکارهای نوین جهت یادگیری ریاضیات بود.
جامعه ی مورد مطالعه شامل دانش آموزان دختر پایه ی سوم دبیرستان نمونه دولتی حضرت معصومه (س) ناحیه ی چهار اهواز در سال تحصیلی 95-94 بوده است. محقق در این پژوهش سعی بر آن داشته است تا با انتخاب و اجرای راه حل های جدید و روش های فعال تدریس توابع مثلثاتی و اجرای کارگاه ریاضی، حس کنجکاوی و تحول در کلاس درس را در دانش آموزان ایجاد کرده و خودباوری و اعتماد به نفس را در آنها تقویت بخشد. همچنین روحیه ی مسئولیت پذیری و جمع گرایی را در آنها ایجاد کند.
کلیدواژه ها:
تحول در کلاس- روش های سنتی تدریس- روش های فعال تدریس- روش بارش مغزی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است