بررسی بدفهمی‌های دانش‌آموزان پایه دوم متوسطه رشته ریاضی در مبحث مثلثات
کد مقاله : 1170-MECCO
نویسندگان:
درنه یوسف زاده الاشلو *1، سمیه معتمد2
1دبیر ریاضی
2استادیار
چکیده مقاله:
هدف کلی این تحقیق، بررسی میزان اشتباهات مفهومی (بدفهمی) ریاضی دانش‌آموزان پایه دوم متوسطه رشته ریاضی در مبحث مثلثات و همچنین بررسی دلایل این بدفهمی‌ها از دیدگاه دبیران می‌باشد، تا از آن طریق، راه‌های از بین بردن بدفهمی‌ها هموار گردد. برای این منظور یک پرسش‌نامه حاوی سه بخش طراحی شد. بخش اول شامل 25 سوال از مباحث مثلثات برای پیدا کردن میزان بدفهمی دانش‌آموزان در درک مفهومی آنها از مفاهیم درجه و رادیان، توابع مثلثاتی، رابطه زاویه و کمان و توانایی استفاده از دایره مثلثاتی در حل مسائل است. بخش دوم شامل دو پرسش از دانش‌آموزان در قالب شناخت آنها از مفهوم زاویه و دایره مثلثاتی و تاکید دبیران بر درک مفهوم روابط مثلثاتی، طرح‌ شده است. در بخش سوم سه پرسش از دبیران برای دریافتن علل بدفهمی دانش‌آموزان و تاثیر روش تدریس دبیران در ایجاد یا جلوگیری از بدفهمی آنان مطرح شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که آموزش مثلثات با تاکید بر فهم و درک مفهومی روابط مثلثاتی بر میزان یادگیری مثلثات تاثیر مثبت دارد، شناخت معلم از بدفهمی‌های دانش‌آموزان در مبحث مثلثات باعث تغییر در روش تدریس و در نتیجه جلوگیری از ایجاد بدفهمی دانش‌آموزان خواهد شد، شناخت مفهوم زاویه و دایره مثلثاتی تاثیر مثبتی در یادگیری مثلثات دارد.
کلیدواژه ها:
بدفهمی، زاویه، دایره مثلثاتی، ریاضی پایه دوم متوسطه
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است