بررسی فرایند ساخت مفهوم متغیر و عبارتهای جبری در برنامه درسی ایران
کد مقاله : 1171-MECCO
نویسندگان:
فاطمه الزهرا حیدری *1، نسیم اصغری2
1دانشگاه ازاد واحد تهران مرکز
2استادیار
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر ، بررسی چگونگی ساخت مفاهیم جبری در فصل سوم کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس چارچوب نظری اسفارد می باشد در سالهای اخیر، با تغییر برنامه درسی ریاضی مدرسه ای، دانش آموزان برای اولین بار در این پایه با مفهوم متغیر و نماد آشنا می شوند. این فصل شامل 4 بخش الگوهای عددی ، عبارتهای جبری ، مقدار عددی یک عبارت جبری و معادله می باشد که در پژوهش حاضر، نحوه ساخت مفاهیم جبری متغیر و عبارتهای جبری، با استفاد از چارچوب نظری اسفارد بررسی شده است و یافته های پژوهش حاکی از آن است که شیوه آموزشی مفاهیم جبری در کتاب ، به گونه ای است که عبور از مرحله فشرده سازی( مرحله دوم ساخت مفهوم) به مرحله شیئ انگاری( مرحله سوم ساخت مفهوم)، بسیار سریع انجام گردیده است به این معنا که مرحله فشرده سازی به نحو مطلوب انجام نشده، به نحوی که زمان مورد نیاز برای اجرای مرحله فشرده سازی رعایت نشده است وحتی در بعضی از مواقع این مرحله حذف شده و در نتیجه مرحله شیئ انگاری و به تبع ان درک ساختاری مفاهیم جبری اتفاق نیافتاده است
کلیدواژه ها:
مفهوم ، مفهوم رویه ای، مفهوم ساختاری ، نظریه اسفارد، جبر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است