ارتقای تفکر تابعی با الگوهای هندسی رشد کننده
کد مقاله : 1172-MECCO
نویسندگان:
نسیم اصغری1، ربابه افخمی *2
1استادیار
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر که بخشی از پژوهش گسترده‌تر است، بررسی عملکرد دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی در تعمیم الگوهای هندسی رشد کننده است. جامعه‌ی مطالعه‌ی این پژوهش دانش‌آموزان پنجم وششم ابتدایی شهرستان ملکان است. نمونه‌ی مورد مطالعه 38 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر مدرسه‌ی روستایی است که در دسترس پژوهشگران بودند. داده‌های این پژوهش از برگه-های پاسخ دانش‌آموزان، چرک نویس ها، و مصاحبه‌ی نیمه‌ساختار یافته گردآوری شده است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و روش تحقیق توصیفی و تحلیلی با استفاده از تحلیل محتوا می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که استراتژی‌های غالب بازگشتی و عددی می‌باشد و ازاین رو تفکر تابعی نیاز به پشتیبانی دارد. مولفه کلیدی در تفکر تابعی در زمینه الگوهای هندسی رشد کننده استدلال شکلی هست که از طریق طراحی اصلولی تکالیف قابل ارتقاست.
کلیدواژه ها:
الگوهای هندسی رشد کننده، تفکر تابعی، تعمیم.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است